Ochrana dát obchodu Spy vs Spy

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len na interné použitie a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej strane alebo zneužité iným spôsobom. Osobné údaje sa zhromažďujú na obchodné, logistické, štatistické a marketingové účely.

Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi sa prevádzkovateľ zaväzuje dodržiavať zákon č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ak dôjde k obchodnému prípadu, keď je potrebné odovzdať osobné údaje zákazníka dodávateľovi (napr. Pri vydávaní "Záruky"), prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť tieto informácie len po predchádzajúcom schválení zákazníkom. Bez súhlasu nie je možné poskytnúť žiadne osobné údaje.

Používaním služieb internetového obchodu zákazník súhlasí so zhromažďovaním osobných informácií. Pri registrácii sa vyžadujú základné informácie o zákazníkoch, ktoré sa pri objednávke ďalej dopĺňajú. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie).

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info